Skip to main content

Full text of "Leabhar aithghearr nan ceist"

See other formats


LEABHAR AITHGHBARR C E I S T. LE EOIN DOMHNULLACH, 

Minìsteir ann an Sgire na Tòisidheachd. 
EDINBUKGH : 
E. COLLIE & SON, HILL STREET LANE. 1891. Digitized by the Internet Archive 
in 2014 http://archive.org/details/leabharaithghear1891west LEABHAR AITHGHEARR 

NAN 

CEIST. LE EOIN DOMHNtJLLACH, 

Ministeir ann an Sgirs na Tòisidheachd. 
LEABHAR AITHGHEARR NAN CEIS7 1 Ceist. Ciod is crìoch àraidh do'n duint f 
Freagradh. 'Si is crìoch àraidh do'n £wne, Dia 
a ghlòrachadh, agus a mhealtuinn gu siorruidh 
2C.Ciod an riaghailt a thug Dia dhuinn gu ar seà 
adh chum 2 esan a ghlòrachadh agus a mhealtuinm 
F. 'Se focal Dè, a ta air a chur sìos ann an 
sgriobtuiribh an t-seann Tiomnaidh agus an 
Tiomnaidh Nuaidh, an aon riaghaiìt gu ar seòl 
adhchum 2 esanaghlòrachadh agusà mhealtuinn 
SC. Ciodatha na sgriobtuire guh.àraidha teagasgì 
F. Tha na sgriobtuire gu h-àraidh sl teagasg 
gach ni is còir do"n duine chreidsinn mi 
thimchioll Dè, agus an dleasdanas a tha Dia 
ag iarruidh air an duine. 

4 C. Ciod e Dia ? 

F. Tha Dia 'na Spiorad, 3 neo-chrìotfinacbi 
bithbhuan, agus neo-chaochluidheach 'na bhithi 
'na ghliocas, 4 'na chumhachd, 'na naomhachd 
na cheartas, 'na mhaitheas, agus 'na fhìrinn. 

5 C. Am bheil tuilleadh Dèe ann ach aon f 
F. Cha Veil ann ach aon a mhàin, an Dìi 

beò agus fior. 

6 C. Cia lìon pearsa a ta san Diadhackd ? 
F. Tha tri pearsaidh san Diadhachd, 

t-Athair,am Mac,agus an SpioradNaomh; aguilaitl iren 
igus 
w [ 

11 ( 
V\ 

r> 

lile j 
»usi 

12 C 
ih 
tki 

mh an triùir so is aon Dia iad, ionann ann an nàdur, 
coimeas ann an cumhachd agus ann an glòir. 
7 C. Ciod iad orduighean Dè % 
F. 'Siad orduighean Dè, a rùn sìorruidh a rèi 

1 Ciod i crìoch àraid an duine ? 'Si crìoch àraid an duine, Su :j ,]j s 
9 Chum gu 'm feudadh sinn ; cionnus a dh'fheudadh sinn.-t j jp 

3 Is Spiorad Dia, ata, &c 4 Na abramaid, (mar their cuii 

gu h-aineolach,) ann a bhi 'na ghliocas, 'na chumhachd, 'n Hllc 
13C, 
iot 
,Ai auomhachd, &c. — 5 Ann an gn* () , ( Gen, 3 

|comhairle a thoile, leis an d'òrduich e roimh 
|làimh,chumaghlòirefèin,gachni a thig gucrìch. 
I 8C.Cionnus a tha Diaa'cur 'òrduighean angnìomh? 
1 F. Tha Dia a' cur 'orduighean an gnìomh ann 
)|an oibribh a' chruthachaidh agus an fhreasdail 
J 9 C. Ciod i obair a' chruthachaidh f 1 
m F. 'Si obair a 1 chruthachaidh, gu'n dVinn Dia 
H|a h-uile ni do neo-ni, 2 le focal a chumhachd, 
mn an sè làithibh, 3 agus iad uile ro-mhaith. 4 
10 C. Cionnus a chruthaich Dia an duine ? 
F. Chruthaich Dia an duine, fear agus bean, 5 
1 rèir ^ìomhaigh fèin, 6 ann an eòlas, fìreantaehd, 
igus naomhachd, le uachdaranachd os ceann ssian creutairean. 1 1 C. Ciod iad oibrefreasdail Dè ? 
F. 'Siad oibre freasdail Dè, e bhi coimhead 
gus a' riaghladh nan uile chreutairean, 7 le'n 
liiijriJe ghnìomharaibh, gu ro-naomh, ro-ghlic, 
cliS igus ro-chumhachdach. 

inJsj 12 C. Ciod an gnìomh àraidh freasdail a rinn Dia 
\). thaobh an duine, san staid anns an do chruth- 
l \icheadh e ? 

F. 'Nuair a chruthaich Dia an duine, rinn e 
jiioimhcheangal beatha ris, ag ìarruidh ùmhlachd 
ilpmlan air mar chumha; agus a' toirmeasg 
|ha itheadh do chraoibh eòlais 8 a' mhaith agus 
dui ìjn uilc fuidh phèin sC bhàis. 

] 3 C. An d'fhan ar ceud sinnseara san staid anns 
n do ckruthaicheadh iad ? 

F. Air bhi d'ar ceud sinnsearaibh air am fàgail 

iJiod is obair a' chruthachaidh ann ? 'Si obair a' chruthachaidh 

m. — 2 Dia a dheanamh nan uile ni 3 Ri fad sè làithe ; ann ar 

eirtiìBn shè làithe — 4 Gu ro-mhaith. — 5 Firionnach agus boirionn- 

'li^h, Gen. i. 27 — 6 A choslais f«'n, — 7 A chreutairean uile 

"~o mheas craoibh eòlais. 4 

gu saorsa an toile fèin, thuit lad o^n staid ann* 
an do chruthaicheadh iad, le peacp -hadh an 
aghaidh Dhè. 

14 C. Ciod e peacadk V 

F. Se peacadb easbhuidh cumaidh ns an lagh 
no briseadh lagha Dhè. 2 | p 

15 C. Ciod e am peacadk leis an do tkuit ar ceudu ]U 
sinnseara o'n staid anns an do ckruthaicheadh iad ?\ m 

F. B'e am peacadh leis an do thuit ar ceud 
sinnseara o'n staid anns an do chruthaicheadh jyj 
iad, gu'n d'ith iad am meas toirmisgte. 

16 C. An do tkuit an cinne-daoine uile 3 ann an ceud pkeacadk Adhaimk ? 

F. Àir bhi do^n choimhcheangal air a dhean- 
amh ri Adhamh, cha b'ann a mhàin air a shon 
fèin, ach air son a shliochd ; an cinne-daoine 
uile, uime sin, a thàinig uaith, tre ghinealach- 
aibh gnàthaichte, 4 pheacaich iad ann, agus 
thuit iad maille ris, 5 'na cheud chionta. 

17 C. Ciod an staid gus an d'tkug an leagadk at 
cinne-daoine ? 

F. Thug an leagadh an cinne-daoine gu staic 
peacaidh agus truaighe. 

18 C. Ciod e peacadh na staid sin gus an do thm 
an duine ? 

F. 'Se peacadh na staid sin gus an do thuit 
an duine, e bhi fuidh chionta ceud pheacaidl 
Adhaimh ; fuidh easbhuidh na ceud fhìreant 
achd, agus fuidh thruaillidheachd a nàduir gi| Clwl 'iììr 

F.i 'ii stai 
21C.I 
F.'Se f 

! iiuii na 
luine, 
Dhia aff 
lealaid 

kc. ainli 1 Ciod e sin peacadh ? — 2 'Se peacadh briseadh lagha Dh4 j J, ai 
mar so tha cuid g'a leughadh, agus 'siad sin briathra na 
sgriobtuire, (faic 1 Eoin iii. 4.) Ach bha an earrann eile air ^ n , na 
cur sìos anns a' cheist, leis na diacìhairaibh urramach achuirj *' 
mach i. — 3 Gu lèir 4 Le ginealachaibh gnàthaichte. — 6 he\%. a '' 

— 6 Anns an do thuit. l ^' 

. )fc agus f> 

lt! |l fl-iomlar>, d'an goirear gu coitchionn am peao 
511 adh gin, maille ris gach peacadh gnìomh a ta 
; sruthadh uaithe sin. 

i 19 C Ciod i truaigh na staid sin gus an do thuk 
b™ \an duine V 

F. Tre an leagadh chaill an cinne-daoine gu 
?èir an co-chomunn ri Dia; tha iad fuidh fheirg 
lagus mhailachd Dhè; agus mar sin air an 
; deanamh buailteach 2 do uile thruaighibh na 

w ì • ■ 

•beatha so, do'n bhàs fèin, agus do, phiantaibh 
lifrinn gu sìorruidh. 

1 20 C. An d'fhàg Dia an cinne-daoine uilc gu bhi 

caillte ann an staid peacaidh agus truaighe ? 
| 11 j F. Air taghadh do Dhia d'a ghean maitli 

fèin, 3 roimh thoiseach an t-saoghail, cuid do'n 
w chinne-dhaoine chum na beatha maireannaich, 
11 rinn e coimhcheangal gràis, 4 chum an saoradh 
T h staid peacaidh agus truaighe, agus an toirt 

gu staid slàinte, tre Fhear-saoraidh. 
"" f| 21 C. Co is Fear-saoraidh do phobull taghta Dhc? 

| F. 'Se 's aon Fhear-saoraidh do phobull taghta 

* fDhè, an Tighearn Iosa Criosd, neach air bhi 
llha 'na Mhac sìorruidli do Dhia, a rinneadh 'na 

I jìhuinc, agus mar sin bha agus mairidh e 5 'na 
, |Dhia agus 'na dhuine, ann an dà nàdur eadar- 

Ihealaichte, ach 'na aon phearsa gu sìorruidh. 

1111 22 C. Air bhi do Chriosd 'na Mhac do Dhia, 

ref I 

• Ciod anns am bheil peacadh na staid sm gus an do thuit an 
'uine a' co-sheasamh ? Tha peacadh na staid sin gus an do 
itiuit an duine a' co-sheasamh ann an cionta ceud pheacaid}. 

II idhaimh, &c — Vxgus mar sin buailteach. Se so a's iomchuidh 
ràdh na mar their cuid, fnidh uile ihruaighibh na beatha so, 
•ddh '« bhas fcin, an ni nach 'eil fior anns na h-uile seadh. 

iSlK flìÌOr S nean rnaith fèin 4 Tha cuid a their, coimh. 

W iean S a ^ grais riu : ach cha'n 'eil sin cho freagarrach 

jlBha agus a ta e fantuinn. 6 

civnnus a rinneadh e'na dhuine V 

F. Rinneadh Oiosd, Mac Dhè, na dhuine, 
le corp fior agus anam reusanta a ghabhail da 
fèin, air bhi dha, le cumhachd an Spioraid 
Naoimh, air a ghineadh 2 'am broinn na h-Oighe 
Muire, 3 agus air a bhreith leatha, gidheadh as 
eugmhais peacaidh. 4 

23 C. Ciod iad na h-oifigean 5 a ta Criosd a' cur 
an gnìomh mar ar Fear-saoraidh ? 

F. Tha Criosd marar Fear-saoraidh a' curan 
gniomh oifigeanFàidh,Sagairt,agusRigh,araon 
ann an staid 'irioslachaidh agus 'àrdachaidh. 

24. C. Cionnus a tha Criosd a' cur oifig Fàidk 
an gnìomh ? 

F. Tha Criosd a' cur oifig Fàidh an gnìomh, 
ann bhi foillseachadh dhuinne, le 'fhocal agus 
Ie a spiorad, toil Dhè chum ar slàinte. 

25 C. Cionnus a tha Criosd a' cur oifig Sagairt 
an gnìomh ? 

F. Tha Criosd sl cur oifig Sagairt an gnìomh 
le 6 e fèin a thoirt sua». aon uair 'na ìobairt, a 
dhìoladh 7 ceartais Dhè, agus gu ar deanamh-ne 
rèidh 8 ri Dia, agus le gnàth-eadar-ghuidhe ajsoc. 
aheanamh air ar son. « 

26 C. Cionnus a tha Criosd a' cur oifig Righ an\ F. Tli 

■choisinr 
lann, 

hì C,i 

I Tl t n t 

Si gnìomh ? 

F. Tha Criosd a' cur oifig Righ an gnìomh le 

' Cionnus a rinneadh Criosd, Mac Dhe, 'na dhuine Ai: 

a ghabhail 3 Muire 'na h.òighe ; Muire is i 'na h-òighe 

4 Saor o pheacadh * Dreuchdan ; mar their cuid ach si 

Oifigean a's freagarraich an so. Tha dreuchd gu sònruichte a 
ciallachadh an inbhe, no an suidhcachan anns ara bheil neacl 
air a chur, ris am bheil seirbhis no dleasdanais àraidh co 
cheangailte ; agus oifig an t-seirbhis no an dleasdanais tha co 

iheangailte ris 6 Ann 7 A riarachadh — 8 Gu sinn a dhean 

amh T#idh ri Dia. | Ije sinne 
b'sceanr 
luseirìgh 
pLeisl 
«irmèi 7 

Bìime a cheannsacnadh 1 dha fein, le ar riaghiadh 
f%^s ar dìonadh, agus le cosgadh a chur, agus 
buaidh a thoirt, 2 air na h-uile is naimhde 3 
dhasan agus dhuinne. 

27 C. Cionnus a bha Criosd air irioslachadh ? 
F. Bha Criosd air irioslachadh, 4 le bhi air a 

bhreith,agussin annan staid ìosal; airadheanamh 
fuidlVn lagh; dol fuidh thruaighibh nabeathaso, 
fur'dh fheirg Dhè, agus fuidh bhàs malluichte 
I' chroinn-cheusaidh ; le 4 bhi air adhlacadh, 
agus fantuinn fuidh chumhachd a' bhàis rè sea. 

28 C. Cionnus a tha Criosd air àrdachadh ? 
F. Tha Criosd air àrdachadh, 'na 5 aiseirigh o 

na marbhaibh air an treas là ; 'na dhol suas gu 
nèamh 6 , 'na shuidhe air deas-làimh Dhè an 
f Athar; agus 'na theachd a thoirt breith air an 

t-saoghal air an là 7 dheireannach. 
j/iii 29 C, Cionnus a tha sinn air ar deanamh 'nat 

luchd-c/mpairt dò'n t-saorsa a choismn Cnosd ? 
onilj F.Tha sinn air ar deanamh 'nar luchd-compaifft 
rt|! | do'n t-saorsa a choisinn Criosd, le i bhi air a cur 
tw i|ruinne gu h-èifeachdachle aSpioradNaomh-san. 
HB Cì onnu ' s a tha'n Spiorad a' cur ruinne na 

\nsaorsa a choisinn Criosd? 
I F. Tha 'n Spiorad a' cur ruinne na saorsa a 
jchoisinn Criosd, le creidimh oibreachadh ann~ 
lainn, agus le sin 8 g'ar dlùth-cheangal ri Criosd 8 
>ann ar gairm èifeachdach. 
31 C. Ciod i a' ghairm èifeachdacn ? 10 
F. 'Si a' ghairm èifeachdach, obair Spioraid 

Le sinne a chur fuidh cneannsal dha fèin 2 Le cosgadh 

gus ceannsal a chur — 3 A ta 'nan naimhdibh 4 Ann 5 Le 

aiseirigh, le 'dhol suas, &c. — 6 Air nèamh. — 7 Anns an latha, 
— 8 Leis am bheil e. — 9 'Gar n-aonachadh ri Criosd. — 10 Ciod 
<ùrm èifeachdach ann ? 'Si is gairm èifeachdach ann. 8 

Dè eis am bheil e dearbhadli oirnne 1 ar pea- 
canna agus ar truaighe ; a 1 soillseachadh ar n- 
■nntmn le eòlas air Criosd ; ag ath-nuadhach- 
adh ar toile ; agus an lorg sin 2 g'a'r deanamh 
deònach agus comasach air Iosa Criosd a 
dhlùth-ghabhail thugainn, 3 mar a ta e air a 
thairgseadh dhuinn gu saor anns an t-soisgeul. 

32 C. Ciod na sochairean a tha iadsan a ta air an 
gairm guh-èifeachdochafaghail anns a'bheatha so? 

F. Tha iadsan a ta air an gairm gu h èifeach- 
dach a' faghail anns sl bheatha so, fireanach- 
aidh, uchd-mhacachd, agus naomhachaidh ; 
maille ris gach sochan eile, a ta anns a bhea- 
tha so 'nan cuideachd-san, 4 no sruthadh uatha. 

33 C. Ciod e freauachadh ? 5 
F. Is e fireanachadh gnìomh saorghràis Dhè,j ^ 

anns am bheil e , maitheadh dhuinn ar n-uile 
pheacanna, agus a' gabhail ruinn mar fhìrean-j ÌJw 
aibh 'na fhianuis; agus sin a mhàin air s^àth 
f ìreantachd Chriosd air a meas dhuinn agui* air 
a gabhail thugainn le creidimh a mhàin. 

34 C Ciod e uchd-mhacachd ? 
F. Is e uchd-mhacachd, gnìomh saor ghràis 

Dhè, leis am bheil sinn air ar gabhail a steach 
an àireamh cloinne Dhè ; agus faghail còir 
air gach sochair 7 a bhuineas doibh. 

35 C. Ciod e naomhachadh ? leisa 
joim 
air 3i 
pb 
k fl 
$ ( 
àk 
mct> 
M 
àh 
ràac? 
|rgn 

ìflÌOi'f 

iriiadi 
17 C. 

8(1 

A F. Is e naomhachadh, obair saor ghràis Btiè, 

1 G'ar fàgail ris annainn fèin a'm' peacadh 's an truaigh; — 'ga 
toirt gu mothachadh d'av peacannaibh agus ar truaigh M 
toirt dearbh-shoilleireachd dhuinn mu'r peacannaibh, Sic — 

2 Mar sin. — 3 D'ar n-ionnsuidh — * Nan co-chuideach^lh 

co-cheangailte riu 5 Ciod is fìreanachadh ann ? 'Se iit fìr 

eanachadh ann. &c fi Agus còir againn. — 7 Gacli sochaii i :sb!iail 
28 C, 
à„i 
F.Ai. 
ani 
i aìdef 
oradi 
deai bìiuj 9 

leis am bheil sinn air ar n-ath-nuadhachadn san 
duine gu h-iomlan, a rèir ìomhaigh Dhè, 1 agus 
air ar deanamh comasach ni's mò agus ni^s mò 
gu bàsachadh do'n pheacadh, agus teachd beò 
do fhìreantachd. 

36 C. Ciod na sochairean a ia sa' bhcalha so an 
cuideachd} no sruthadh o fhìreanachadh, uchd- 
mhacachd, agus naomhachadh ? 

F. 'Siad no sochairean a ta sa 1 bheatha so an 
cuideachd no sruthadh o f hìreanachadh, uchd- 
mhacachd, agus naomhachadh, dearbh-bheachd 
air gràdh Dhè, sìth coguis, aoibhneas anns ai 
Spiorad Naomh, fàs ann an gràs, agus buai 
achadh 3 ann gus a' chrìch. 4 

37 C. Ciod na sochairean a tha na creidrnhich c. 
faghail o Chriosd aig a' bhàs ? 

F. Aig sl bhàs 5 tha anama nan creidmheach 
air an deanamh foirfe ann an naomhachd, agus 
air ball sC dol chum glòire ; agus a ta 'n cuirp, 
air dhoibh bhi sìor-cheangailte ri Criosd, 6 a 
gabhail fois 'nan uaighibh gus 5 an aiseirigh. 

38 C. Ciod na sochairean a iha crcidmhich a' 
aghail o Chriosd aig an 7 aiseirigh ? 

F. Aig an aiseirigh, 8 air bhi do na creidmhich 
lir an togail suas ann an glòir, bithidh iad aii 
m aideachadh 9 gu follaiseach, agus air an làn- 
haoradh aig là a 1 bhreitheanais, agus air 
in deanamh uile-bheannaichte ann an Dia a 
àn-mhealtuinn gu sìorruidh. 10 

Coslais Dè — 9 A' ccKthuideachadh — 3 Buan-mhaireaclid. 
ìnn ann.-- 4 Gu teachd la crìche deireannaich. — 5 Aig km 
m bàis. — 6 Agus air bhi do'n corpaibh sior-cheangailte ri 
riosd ià ìud còmhnuidh. — 7 Gu ruig an aiseirigh. — s Anns 
seirigh. Aithneachadh — 10 Tre an uilc bhith-bhuant< 
:hd. 10 

39 C C od an dkasdanas a Iha Dia ag larruìdh 
lir an duine ? 

F. 'Se 'n dleasdanas a tha Dia ag iarruidh air 
an duine, umhlachd d'a thoil a ta air a foil- 
ieachadh. 1 

40 C. Ciodan riaghailt umhlachd a thug Dia don 
duine air tùs ? 

F. 'Se 'n riaghailt umhlachd a thug Dia do'n 
duine air tùs, lagh nam modhanna. 2 

41 C. C'àit am bheil lagh nam modhanna gu 
h-aithghearr* air a chur sìos ? 

F. Tha lagh nam modhanna gu h-aithghearr 
air a chur sìos, anns na deich àitheantaibh. 

42 C. Ciod is suim do na deich àitheantaibh ? 4 
F. 'Se is suim do na deich àitheantaibh, "An 

Tighearn ar Dia a ghiàdhachadh leV n-uile 
chridhe, leV n uile anam, leV n-uile neart, leV 
n-uile inntinn ; agus ar coimhearsnaich a 
ghràdhachadh mar sinn fein." 

4>S C. Ciod e roimh-ràdìi nan deicjt àitheantan ? 

F. Tha roimh-ràdh nan deich àitheantan air 
a chur sìos anns na briathraibh so, "Is mise 
an Tighearna do Dhia, a thug a mach thu a 
ùr na h-Eiphit, à tigh na daorsa." 

44 C. Ciod a tha roimh-ràdh nan deich àitheanian 
a' teagasg dhuinn ? 

F. Tha roimh-ràdh nan deich aitneantan a 
-eagasg dhuinn, a chionn gur e Dia is Tigh 
earn ann, agus gur e ar Dia-ne agus ar Fear 
saoruidh e, 6 uimc sin gu bheil e mar fhiach 
aibh 6 oirnne, uil ""aitheantan a choimhead. 

1 D'a thoil, mar a ta i air a foillseachadh. — D'a thoil fhoill 

sichte ' 2 Lagh nam bèus. — 3 Gu h-aithghearr iomlan— 

* Ciod i suim nan deich àitheanta ? 'Si suim, &c. — * G-ur 
is Dia agus is Fear-saoraidlì dhuinn 6 Dh' fhiachaibh. ] 

i 

•! 
1 

Di 

,10 

t 

4' 
F 
ìo 
\k 
i\ . 
nea 
18 
\i 
F, 

h 
%. 

plie; 
m 

*9 
F, 
deaJ 
ni i 
shios 

'Cioiì 

lliaobl 

ii!li aj: 

itha 

iliaulil, 

loradìi 

10 aii | 

llioiri 

lomln 11 

45 C. Ciod i a' cheud àithneì' 

F. 'Si a 1 cheud àithne, " Na biodh Dee sam 
bith eile agad a'm' fhianuis-se. 112 

46 C. Ciod a tha a' cheud àithne ag iarruidh ® 
F. Tha a 1 cheud àithne ag iarruidh oirnne 

Dia aithneachadh agus aideachadh mar an t- 
aon Dia fior, 3 agus ar Dia-ne ; agus aoradh is 
glòir a thoirt da a rèir sin. 

47 C. Ciod a tha a' cheud àithne a' toirmeasg ?* 
F. Tha a 1 cheud àithne a 1 toirmeasg an Dia 

lìor àicheadh, no an t-aoradh agus a 1 ghlòir a 
bhuineas a mhàin dhasan mar Dhia agus mar 
ar Dia-ne, 5 a chumail uaithe, no a thoirt do 
neach air bith eile. 

48 C. Ciod a tha na briathran so sa' cheud àithne 
p a'm' fhianuis" gu h-àraidh a' teagasg dhuinn ? 

F. Tha na briathran so sa 1 cheud àithnc 
[" a'm' f hianuis, 11 ] a 1 teagasg dhuinn, gu bheil 
Dia d'an lèir na h-uile nithe, a 1 toirt aire do'r 
pheacadh so, eadhon dia sam bith eile bhi 
againn,agusgu bheil e ro-dhiombach air a shon. 6 

49 C. Ciod i an dara àithne ? 

F. 'Si an dara àithne, " Na dean dhuit fèin 
dealbh snaidhte, 7 no coslas sam bith a dh'aon 
ni a ta sna nèamhaibh shuas, no air an talamh 
shios, 8 no sna h-uisgeachaibh a ta fuidh 'n 

1 Ciod a tha air iarruidh sa' cheud àithne ? agus mar sin s. 

thaobh nan àitheantan eile. — 2 A'm' làthair-se 3 Aithneach 

adh agus aideachadh gur e Dia an t-aon Dia fior, &c 4 Gi^d 

a tha air a thoirmeasg sa' cheud àithne ? — agus mar sìa a 
thaobh nan àitheantan eile — 5 No dearmad a dheanamh air 
aoradh agus glòir a thoirt dha mar Dhia agus mar ar Dia-ne ,* 
no an t-aoradh agus a' ghlòir a dhlighear dhasan a mhàin s 
tlioirt do neach air bith eile.— 6 Ro-dhiombach dhetli— 
Tomhniorh shnaidhte — s Bhos 12 

talamh. Na crom thu fèm sìos doibh, agus na 
dean seirbhis doibh ; oir mise an Tighearna do 
Dhia, is Dia eudmhor mi, a 1 leantuinn aingidh- 
eachd nan aithriche air a 1 chloinn, air an treas 
agus a 1 cheathramh ginealach dhiubhsan a dh 
fhuathaicheas mi, agus a 1 nochdadh tròcair do 
mhìltibh dhiubhsan a ghràdhaicheas mi agus a 
choimhideas m 1 àitheantan. 11 

50 C. Ciod a tha 'n dara àithne ag iarruidh ? 

F. Tha'n dara àithne ag iarruidh oirnne, gach 
aile ghne aoraidh 1 agus orduigh dhiadhaidh, a 
dh 1 òrduich Dia^na f hocal, aghabhail thugainn, 
a choimhead, agus a ghleidheadh gu glan iomlan. 

51 C. Ciod a tha 'n dara àithne a' toirmeasg? 
F. ThaVi dara àithne a 1 toirmeasg aoradh a 

inoirt do Dhia tre ìomhaighibh, 2 no air mhodh 
sam bith eile nach ^eil òrduichte ^na fhocal. 

52 C. Ciod na reusana a tha ceangailte ris an 
dara àithne ? 

F. "'Siad na reusana a tha ceangailte ris an 
dara àithne, àrd-uachdaranachd Dhè os ar 
ceann ; a sheilbh-chòir annainn ; agus ''eud air 
son aoraidh fèin. 3 

53 C. Ciod i an treas àithne ? 

F. ''Si an treas àithne, " Na tabhair ainm an 
Tighearna do Dhè an dìomhanas ; oir cha 
mheas an Tighearn neo-chiontach esan a bheir 
^ainm an dìomhanas. 11 

54 C. Ciod a tha 'n treas àithne ag iarruidh ? 
F. Tha^n treas àithne ag iarruidh, gnàthach- 

1 Gabhail ris gach uile ghnè aoraidh agus orduigh dhiadh 
aidh a dh'àithn Dia 'na fhocal, agus an coirr iead is an gleidb 
4?adh gu fior-ghlan agus iomi.dii. — * Lp Jealbhaibh — 3 A 
W;ud à tha ai(j r l'a aoradh f èin. 

I iS 

adh naomh agus urramach a dhearamh air 
ainmibh, buaidhibh, òrduighibh, briathraibh 
agus oibribh Dhè. 

55 C. Ciod a tha 'n treas àithne a' toinncasg 2 
F. Tha , n treas àithne a 1 toirmeasg mi-naomn 

achadh no mi-ghnàthachadh a dheanamh do m 
sam bith leis am bheil Dia 'ga fhoillseachadb 
fèin. 

56 C. Ciod an reusan a tha ceangailte ris an trea* 
àithne ? 

F. 'Se 'n reusan a tha ceangaiite ris an treas 
àithne, ged fheud ìuchd-brisidh na h-àithne so 
dol as gun dioghaltas o dhaoinibh, 4 gidheadh 
nach fuiling an Tighearn ar Dia dhoibh dol as 
o"' cheart bhreitheanas fèin. 

57 C. Ciod i an ceathramh àiihne ? 
F. 'Si an ceathramh àithne, u Cuimhnich là 

la Sàbaid a clioimhead naomh. Sè làithean 
saothraichidh tu agus ni thu t'obair uile ; ach 
air an t-seachdamh là tha Sàbaid an Tighearna 
do Dhè ; air an là sin na dean obair sam bith ; 
thu fèin, no do mhac, no do nighean, fòglach, 
no do bhanòglach, no t 1 ainmhidh, no do choig- 
reach a ta 'n taobh a stigh do d 1 gheataibh ; oh 
inn an sè laithibh rinn an Tighearn nanèamha 
ir clil*g us an talamh, an fhairge agus gach ni a ta 
jbylinnta; agus ghabh e fois air an t-seachdamh 
à : air an aobhar sin bheannaich an Tighearn 
^ |à na Sàbaid agus naomhaich se e." 
iatliaci| 58 Ciod a tha'n ceathramh àithnc ag iarruidh ? 
F. Tha'n ceathramh àithne agiarruidh coimh 
ad naomh a dheanamh do Dhia air na h- 
a ngtf|,mannaibh suidhichte a dh'òrduich e 'na f hocal 

4 Focal. 14 

gu h-àraidh J aon ià iomlan anns na seachd 
làithibh, 2 gu b.ii 'na Shàbaid naomh dha fèin 

59 C. Ciod an là do na seachd làithibh a dh'ord- 
uich Diagubhi na Shàbaid anns gach seachdu 

F. O thoiseach an t-saoghail a nuas gu ais 
eirigh Chriosd t dtfòrduich Dia an seachdam 
)à gu bhi 'na Shàbaid anns gach seachduin 
agus a riamh o sin, a"* cheud là do^n t-seachd 
uin, a dhThantuinn 3 gu deireadh an Usaoghai 
si sin Sàbaid 4 nan Criosduidhean. 

60 CCionnus is còir an l-Sàbaid a ?iaomhachadh? 
F. Is còir an t-Sàbaid a naomhachadh, le fois 

naomh a ghabhail ri fad an là sin uile, eadhon 

na gnothuichibh saoghalta, o'n aighear 6 agu 
o^n t-sùgradh a tha ceaduichte air làithibh eile 
agus an ùin sin uile a bhuileachadh ann ar 
oibribh cràbhaidh, 7 gu diomhair agus gu foi 
aiseach ; saor o mheud is a ta feumail a chaith 
eamh ann an oibribh na h-èigin agus na trocai 

61 C. Ciod a tha'n ceathramh àithne a' toirmeasg 
F. Tha'n ceathramh àithne a 1 toirmeasg 

dearmad a dheanamh air na dleasdanasaibh 
dh' àithneadh dhuinn, no an coimhlionadh g 
mi-chùramach ; an t-Sàbaid a mhi-naomhac 
adh le diomhanas, no le ni sam bith a dheanam 
a tha cronail ann fèin ; 110 le smuaintibh, briat 
raibh, no gnìomharaibh neo-fheumail m 
thimchioìl ar gnothuiche saoghalta, no 
aighear agus sùgradh. 

62 C. Ciod na reusana a ha ceanQailte ris 
iheathramh àithne ? 

1 Gu sònruichte '* Aon là anns an scachd — ò A dh' fhai 

uinn agus a ghnàthachadh — 4 Mar Shàbaid — 5 Tàmh, 
6 O'n chluiche a tha ceaduichte. — 7 Ann an seirbhis Dha. Imnai 
iiililie 

3111,1] dlc; 15 

F 'Siad na reusana tha ceangailte ris a 
cheathramh àithne, gu bheil Dia a 1 ceadachadh 
dhuinn sè làithe do'n t-seachduin air son ar 
gnothuichean fèin ; gu bheil e ag agradh còir 
àraidh dha fein air an t-seachdamh là ; gifn d 
thug a fèin eiseimpleir seachad ; Pgus gu'n do 
bheannaich e là na Sàbaid. 

63 C. Ciod i an cùigeamh àithne ? 

F. 'Si an cuìgeamh àithne, " Tabhair urram 
' do t'athair agus do d 1 mhàthair, a chum gu'm 
bi do làithean buan air an fhearann a tha 'n 
Tighearn do Dhia a 1 toirt dhuit. 11 

64 C. Ciod a tha'n cùigeamh àithne ag iarruidh ? 
F. Tha'n cùigeamh àithne ag iarruidh, an t-ur- 

ram 1 a choimhead agus an dleasdanas a choimh- 
lionadh, a bhuineas do gach neach, an lorggach 
inbhe agus dàimh fa leth sam bheil iad; 2 ma's 
ann an inbhe àrd, no iosal, no an coimeas inbhe. 

65 C. Ciod a tha'n cùigeamh àithnc a' toirmeas^ ? 
F. Tha'n cùigeamh àithne a 1 toirmeasg, ni 3am 

bith a dheanamh an aghaidh an urraim, agus 
an dleasdanais a bhuineas do gach neach, an 
org na inbhe agus an dàimh fa leth sam bheil 
!iad d'a chèile. 

66 C. Ciod an reusan a tha ceangailte riò a 
chùigeamh àithne ? 

F. 'Se an reusan a tha ceangailte ris a 1 chùig- 
eamh àithne, gealladh air saoghal fada, agus 
sonas do uile luchd coimhid na h-àithne so, a 
rèir mar bhitheas sin chum glòir Dhè agus am 
maith fèin 

67 C. Ciod i an sèathamh àithne ? 
F. 'Si an seathamh àithne, u Na dean mortadh. ,>1 

ft' onoir.- - 2 An lorg an inbhe agus to dàimli fa letn d'a choile. 68 C. Ciod a Iha an sèathamh àithne ag larrmdk ? 
F. Tha an sèathamh àithne ag iarruidh gach 

uile dhìchioll laghail 1 a dheanamh, chum ar 
beatha fèin, agus beatha dhaoine eile a 
choimhead. 

69 C. Ciod a tha an sèathamh àithne a' toirmeasg? 
F. Tha an sèathamh àithne a 1 toirmeasg, ar 

beatha fèin no beatha ar coimhearsnaich a thoirt 
air falbh gu h-eucorach, no ni sam bith 
chuidicheas 2 gu sin a dheanamh. 

70 C. Ciod i an seachdamh àithne f 

F. 'Si an seachdamh àithne ; " Na dean 
adhaltrannas." 

71 C.Ciod a tha an seachdamh àithne ag iarruidh ? 
F. Tha an seachdamh àithne ag iarruidh, ar 

gloinne 3 fèin agus gloinne ar coimhearsnaich a 

choimhead ann an cridhe, ann an cainnt, agus 

ann am beusaibh. 
72 C. Cioda tha an seachdamh àithnea' toirmeasgì 
F. Tha an seachdamh àithne sl toirmeasg, gach 

uile smuain,bhriathar agus ghnìomh neo-ghlan.^ 

73 C. Ciod i an t-ochdamh àithne ? 
F.'Si an t-ochdamh àithne,'Na dean gadachd. v 

74 C. Ciod a tha an t-ochdamh àithne ag iarruidM 
F. Tha an t-ochdamh àithne ag iarruidh, ai 

saoibhreas saoghalta 6 fèin agus saoibhreas saogh- 
alta dhaoin"' eile a chur air aghaidh 7 gu laghail 

75 C. Ciod a tha an t ochdamh àithne a' toirmeasgi 
F.Thaan t-ochdamhàithne a'toirmeasgjgach n 

a bhacas ar saoibhreas saoghalta fèin, no saoibh- 
reas saoghalta ar coimhearsnaich,gu h-eucorach 

76 C. Ciod i an naothamh àithne ? 

1 Dhligheach 2 A threòraicheas * Geamnuidheachd— 

Neo-gheamnuidh s liaduigheachd ; meairle; goid. — 6 A 

laaom a^us saoibhreas-- — 7 A chosnadh, is n chur air aghaidli hw 
ìà! 

Ic, 

Ìlài 
(.irt a 
imlie 
SIC, 

h 

à ui 
nìgliiì 
1) tc 

m' ; 
12 C, 

Fìrinn 17 

F. 'Si ai? naothamh àithne, 44 Na tabhair 
h'anuis bhreige an aghaidh do choimhearsnaich."' 1 
77 C. Ciod a tha an naothamh àithne ag iarruidh? 
F. Tha an naothamb àithne ag iarruidh, an 
fhirinn a choimhead eadar duine 1 agus duine, 
agus ar deadh ainm fèin agus deadh ainm ar 
coimhearsnaich a sheasamh agus a chur air 
aghaidh ; gu h-àraid"h ann an tabhairt fianuis. 2 
78C. Ciod a tha an naothamh àithne a' loirmeasg? 
F. Tha an naothamh àith^- sl toirmeasg, gach 
ni a tha cronail do'n fhìrinn, no a ni eucoir air 
ar deadh ainm fèin, no air deadh ainm ar 
coimhearsnaich. 

79 C. Ciod i an deicheamh àithne ? 
F. 'Si an deicheamh àithne, " Na sanntaich 

tigh do choimhearsnaich, na sanntaich bean do 
choimhearsnaich; no'oglach, no'bhanòglach, no 
'dhamh, no'asal, no aon ni a^s Je do choimhcars- 
nach. 1 

80 C. Ciod a tha an deichcamh àithne ag iarruidh? 
F. Thaan deicheamh àithneag iarruidh oirnn 

bhi làn-thoilichte 3 le ar staid fèin, maille ri fonn 
.'eart agus inntinn sheirceil a bhi annainn d'ar 
oimhearsnach, agus do gach ni a bhuineas da. 

81 C. Ciod a tha an dcicheamh àithne a' toirmeasg? 
, F. Tha an deicheamh àithne a\ toirmeasg, 

5 jach uile tlialach air ar staid fèin ; farmad m 
loiìghios air son maith ar coimhearsnaich; agus 

,ilì II; mch togradh agus miann ana-cneasda, 4 chum 
ton ni a ta aige. 5 

82 C. Am bheil neach sani bith comasach. ai 
mheanta Dhe a choimhcad git JbirJ'e ? Fìrinn eadar duine is duine. — 2 Ann an togail fianuis.— . 
I Iiàn-thoileachas 4 Eu-cneasda — 6 Do ni sam bWb a ta aijjc 18 

F. Cban 'eil neach nach 'eil ach 'na dhuine 
mhàin, o thuiteam ar ceud sinnseara, comasach 
air àitheanta Dhè a choimhead gu foirfe sa \ 
bheathaso; ach ataiad g'am briseadh, gachl 
là, ann an smuain, focal, agus gnìomh. 

83 C. Am bheil gach uile bhriscadh an laghaì 
coimeas ann an uamharachd ? 

F. Tha cuid do pheacannaibh annta fèin, agud 
o thaobh iomadh gnè antromachaidh, n 
uamhara 1 na chèile am fianuis Dhè. 

84 C. Ciod a tha gach aon pheacadh a' toilltinn r i 
F. Tha gach aon pheacadh a 1 toilltinn feirgt 

agus mallachd Dhè, araon anns a 1 bheatha so 
agus anns a 1 bheatha 2 a ta ri teaehd. 

85 C. Ciod a tha Dia ag iarruidh uainne, chun 
as gufeud sinn dol as 3 ofheirg agus o mhallachd 
san a thoill sinn a thaobh ar peacaidh ? 

F. Chum dol as 3 o fheirg agus o mhallachc 
Dhè a thoill sin a thaobh ar peacaidh, tha Di; 
ag iarruidh uainne creidimh ann an Iosa Criosd 
aithreachas chum beatha, maille ri gnàthachadl 
lìchiollach a dheanamh do uile mheadhonaibh 
an leth muigh leis am bheil Criosd sl compairl 
eachadh ruinne shochairean na saorsa. 

86 C. Ciod e creidimh ann an Iosa Criosd? 
F. Creidimh ann an Iosa Criosd, isgràs slàinlj 

eil e, leis am bheil sinn a 1 gabhail ris, 5 agus 'ga 
socrachadh fèin air-san 'na aonar air son slàint<| 
mar ataeairathairgse dhuinnannsan t-soisgeu 

87 C. Ciod e aithreachas chum bealha ? 
F. Aithreachas chum beatha, is gràs slàinteii^i 

leis am bheil am peacach, (o mhothachadIi/, w 1 

c 

M,c 
CJ 
sj 

hU 
[gaim 
r (Tifì 1 Gràineil 2 Ann an sin. — 3 Tèarnacìh. — 4 (inàthachai|j 

dichiollach uile mheadhona.— 5 'Ga ghabhail-san. 19 

ceart d'a pheacadh fèìn, agus o bheachd do 
thròcair Dhè ann an Criosd,) le doilghios 1 agus 
e fuath d'a pheacadh, sC tionndaidh uaith gu 
Dia, le làn-rùn agus dìchioll air umhlachd 
nuadh 3 a thoirt dha. 

I ! 88 C. Ciod iad na meadhona o'n lctJi muigh leh 
am bìieil Criosd a' compairteachadh ruinn sJwchair- 

us ; ean na saorsa ? 

I F. 'Siad na meadhona o'n leth muigh leis am 
Dheil Criosd a' compairteachadh ruinn shoch- 
airean na saorsa, 'òrduighean fèin ; gu h-àraidh 
am focal, na sàcramainte, agus urnuigh ; a ta 

% uile air an deanamh èifeachdach chum slàinte 
do na daoinibh taghta. 

I I 89 C. Cionnus a tha am focal air a dheanamh 
II èifeachdach chum slàinte ? 

F. Tha Spiorad Dè a deanamh leughaidh, ach 
ct |gu h-àraidh searmonachaidh an fhocail, 'na 
K Imheadhon èifeachdach, chum peacaich sl thoirt 
osl J^u mothachadh, 3 agus iompachadh, aguschum 
iai m togail suas ann an naomhachd, agus ann an 
iltì èomhfhurtachd, tre chreidimh, chum slàinte. 
)i ì) QOCCionnus is còir am focal a leughadh agus'èisd- 
mclid, chum 's gum bi e èifeaclidacli cJium slàinie ? 

F. Chum ''s gu'm bi am focal èifeachdacK 
làìi :hum slàinte, feumaidh sinn aire a thoirt da le 
s'g lùrachd, ulluchadh, agus urnuigh ; aghabhail 
ìiìiit Jiugainn le creidimh agus gràdh, a thasgaidh 
sgeD lar cridheachaibh, agusa chur an gnìomh 'nai 

aithe-beatha. 
àÌBli 91 C. Cionnus a tJia na sàcramaintc air an dean- 
cliaì ,mJi 'nam mcadlwnaibJi èfcachdach cJium slàinte ? 

F. Tha na sacramaintc air an deanamh 'nam 

W 

Le cràdh — ? Nuadh-umhlachd. — 3 Chum peacaich fhàgail ris 20 

mèadhonaibb cifeachdach chum siainte, cha 
ann o bhrìgh 1 sam bith annta fein, 2 no san ti 
fhritheileas iad, ach tre bheannachadh Chriost 
a mhàin, agus oibreachadh a Spioraid annta 
san, 3 a ghabhas iad le creidimh. 

p2 C. Cìod e sàcramaird ? 

F. Is e sàcramaint òrdugh naomh le Criosd 
anns am bheil Criosd agus sochairean a' chumh 
naint nuaidh air an taisbeanadh, air an seul 
achadh, 4 agus air an cur ris na creidmhich 
comh araibh so-f h aicsin n each . 

93C. Ciodiad sàcramaintc an Tiomnaidh Nuaidh 

F. "Siad sàcramainte an Tiomnaidh Nuaidh 
am baisteadh agus suipeir an Tighearn. 

94 C. Ciod e haisteadh ? 

F. Is e baisteadh sàcramaint, anns am bhei 
ionnlad le uisge, ann an ainm an Athar, a Mhic 
agus an Spioraid Naoimh, a' ciallachadh agu 
a' seulachadh, gu bheil sinn air ar suidheach 
«dh ann an Criosd, agus'nar luchd-compairt d 
ahochairibh cùmhnainte nan gràs, agus a 1 daing 
neachadh 5 fòs ar bòid gur leis an Tighearn sinr 

95 C. Co dan còir am haisteadh a fhrithcaladh 
F. Cha chòir am baisteadh a fhrithealadh d 

dhream sam bith ata an taobh a muigh do' 
eaglais f haicsinnich, gus an aidich iad an creic 
imh ann an Criosd, agus an ùmhlachd dha 
ach is còir naoidheana na muinntir a tha 'nai 
biiill do'n eaglais fhaicsinnich a bhaisteadh 

96 C. Ciod i suipeir an Tighcarn ? 
F. Suipe'ir an Tighearna is sàcramaint 1, ani \ m 

am bheil bàs Chriosd air fhoillseachadh 6 le ars ÌV 
hlu 
I 

ÌUffl 

iài 
1 eaj 
|it 
C, 
Is 

h 
piC 
pirl 
C.i 
kili 
ìì 
am 
iU t 00 c • Tre bhrìgh 2 A ta annta fèin — 3 San dream. — 4 Air jj^ , 

Isingneachadh — 6 A «eulachadh — 6 Air a nxhdadh mact ^ 21 

agus fion a thabhairt agus a ghabhail a rèir 
òrduigh fèin, agus iadsan a ghabhas so gu h- 
iomchuidh, tha iad, (011^^ ann air mhodh chor, 
pora agus fheòlmhor, 1 ach tre chreidimh,) air 
an deanamh 'nan luchd-compairt d'a chorp aguà 
d'a f huil-san,le\iile shochairibh,chum am beath- 
achaidh spioradail, 2 agus am fàs ann an gràs. 
97 C. Ciod a tha feumail a chum suipeir an 
Tighearn a ghabliail gu k-iomchuidh ? 
¥. Is feumail doibh-san le am b'àill suipeir an 
Tighearn a ghabhail gu h-iomchuidh, iad fèin 
a cheasnachadh a thaobh an eòlais chum corp an 
Tighearn ai /ìneachadh; 3 a thaobh an creidimh 
chum beathachadh air-san ; a thaobh an aith- 
reachais, an gràidh,agus an nuadh-ùmhlachd; 4 
air eagal air teachd dhoibh gu neo-iomchuidh, 
gu'n ith agus gu'n òl iad breitheanas dhoibh fèin. 
4 98 C. Ciod e urnuigh ? 

tt F. Is e urnuigh, bhi 'cur suas ar n-athchuinge 5 
air;c Dia, ag iarruidh nithe a rèir a thoile, ann an 
ilau dnm Chriosd, ag aideachadh ar peacanna, agus 
toirt buidheachais dha air son a thròcairean. 

99 C. Ciod an riaghailt a thug Dia dhuinn gu ar 
idli eòladh ann an urnuigh a dheanamh ? 

j\ i F. Tha focal Dè uile feumail gu ar seòladh 
i'n cra mn an urnuigh a dheanamh; ach 'si an riaghailt 
iJ dh raidh gu ar seòladh, an urnuigh sin a theag* 
jia'a isg Criosd d'a dheisciobluibh, d'an gpirear gu 
ea dl oitchionn Urnuigh an Tighearna. 

100 C. Ciod a tha roimh-ràdh urnuigh an Tigh- 
,,;r irna a' teagasg dhui?m? 

Tha roimh-ràdh urnuigh an Tighearna, 

j v Ah mhodh theòlmhor. — 2 Chum an altruim — 3 A bhrcith 
> uchaclb — 4 An ùmhlachd nuadh. — c Achanatch. rnsn 22 

(eadhon, Ài n-Athair a ta air neamh 9 ) a teag. 
asg dhuinn teachd am fagus do Dhia leis gacb 
uiJe urram agus mhuinghin, mar chloinn chum 
an Athar, a tha comasach agus deònach 1 air ar 
cuideachadh ; agus gur còir dhuinn urnuigh a 
dheanamh maille ri daoinibh eile,agus airanson 

lOlC.CW a tha sinn a'guidheadh sa'clieud iarrtus? 

F. Sa 1 cheud iarrtus, (eadhon, Gu naomhaich- 
ear fainm,) tha sinn a' guidheadh gu ma toil le 
Dia sinne agus muinntir eile a dheanamh comas 
ach air e fèin a ghlòrachadh,anns gach aon ni leis 
am bheil eg'a fhoillseachadh fèin, agus gu'n òr- 
duicheadh 2 e na h-uile nithe 3 chumaghlòirefèin. 

1 02C. Ciod a tha sinn a'guidheadh san dara iarrtus? 

F. San dara iarrtus, (eadhon, Gu tìgeadh do 
ìioghachd,) tha sinn eC guidheadh gu'm biodli 
rìoghachd Shatain air a sgrios, agus rìoghachd 
nan gràs air a meudachadh; gu biodh sinn feir 
agus muinntir eile 4 air ar toirt d'a h-ionnsuidh. 
agus air ar coimhead innte ; agus gu biodl: 
rìoghachd na glòire air a luathachadh. 

\03C.Ciod a tha sinn a'guidheadh san treas iarrtusì lorad 

F. San treas iarrtus, (eadhon, Gu deanar a\ I07 C 
thoil air thalamh, mar a nithear air neamh 9j \ma' 
tha sinn sl guidheadh gu deanadh Dia sini jF.Tf 
comasach agus deònach le a ghràs, chum eòla! feadfior 
a ghabhail air a thoil, agus a bhi umhal agu wkc, 
5trìochdadh dhith anns gach aon ni, mar a ùilf 
na h-aingil airnèamh. 

104 C. Ciod a tha sinn a' guidheadh sa' chcath 
iamh iarrtus? Ijlis 

F. Sa"* cheathramh iarrtus, (eadhon, Tabhaf 
dhumn an diugh ar n-aran lathail,) tha sinn t 

1 Ullamh 1 Gu'n stiùradh e— 3 Gach aon ni — 4 Daoine eil< ir ar , 23 

guidheadh gu faigheamaid do shaor-thoirbh- 
eartas Dhè, cuibhrionn chuimseach 1 do nithibh 
maithe na beatha so, agus gu mealamaid a 
bheannachd-san leo. 
1 05 C Cìjd a tha sinn a' guidheadh sa' chùigeamh 
Ì iarrtus ? 

J F. Sa chuigeamh iarrtus, (eadhon, Agus maith 
à dhuinn ar Jiachan mar a mhaitheamaid d?ar 
ili \luchd : fiack,) iha sinn a'guidheadhgu maitheadh 
niìjDia dhuinn gu saor air sgàth Chriosd, ar n-uile 
pheacanna; agus is mò 2 armisneach gu so iarr- 
uidh, gu bheil sinn air ar neartachadh le a 
ghràs-sa gu maitheanas a thoirt o ar cridhe do 
Idhaoinibh eile. 

I 106CCiod a tha si?m a' gitidheadh san t-sèathamh 
larrtus ? 

à l F. San t-sèathamh iarrtus, (eadhon, Agus na 
fj \mg sinn am buaireadh, ach saor sinn o oh\) 
iil ha sinn a' guidheadh aon chuid, gu'n gleidh- 
noJ feadh Dia sinn 3 o bhi air ar buaireadh churu 
;)eacaidh, no gu'n cumadh e suas agus gu'n 
•rli liaoradh e sinn, an uair a bhuairear sinn. 
nri 107 C. Ciod a tha co-dhùnadh Ur?iuigh a?i Tigh- 
ml prn a' teasgasg dhuinn ? 

8 ii F. Tha co-dhùnadh Urnuigh an Tighearna, 
e ò| badhon, Oir is leatsa an rioghachd, agus au 
a oi umhachd) agus a? ghìoir, gu siorruidh^Amen,) 
rl l [ teagasg dhuinn, ar misneach ann an urnuigh 

ighabhail o Dhia a mhàin ; agus ann ar n-ur- 
y! uigh esan a mholadh, le rìoghachd, cuinhachd, 

gus glòir a thabhairt da. Agus mar theistea.s 
(ilil r ar dùrachd, agus ar dòchas èisdeachd 
ìimii laghail, tha sinn ag ràdh, Amen. 

oiiiitl 1 Itoinn chuimseach * Is mòid. — 3 Dia g'ar gieidiieaith 
% V v%vv v vw wvv v w*«-%-vv v v v v v • vww vww 

URNUIGH AN TIGHEARNA. 

IAr n-Athair a ta air nèamh, Gu naomhaichear t*àinm.fj 
Gu tigeadh do rìoghachd. Gu deanar do thoil air thalanih, t 
mar a nìthear air nèamh. Tabhair dhuinn an diugh ar « 
n-aran làthail. Agus maith dhuinn ar fiacha, mar a ' 
mhaitheamaid d'ar luchd-fiachaibh. Agus na leig sinn am j 
buaireadh, ach saor sinn o olc : Oir is leatsa an rìoghachd, ' 
agus an cumhachd, agus a' ghlòir, gu sìorruidh. Amen, 

A' CHREID 

Creideam ann an Dia an t-Athair Uile-chumhachdach, 
Cruithear nèimh agus na talmhainn; agus ann an Iosa 
Criosd, aovi Mhac-san, ar Tighearna, neach a ghineadh 
o'n Spiorad Naomh, a rugadh leis an oigh Muire, a 
dh'fhuiling fuidh Phontius Pilat, a cheusadh, a fhuair 
bàs, agus a dh'adhlaiceadh, a chaidh sìos do staid nam 
marbh, a dh'èirich a rìs o na marbhaibh air an treas là, a 
chaidh suas air nèamh, agus a ta 'na shuidhe air deas làimh 
Dhè an Athar Uile-chumhachdaich, agus as sin a thig a 
thoirt breith air na beothaibh agus air na marbhaibh. 
Creideam anns an Spiorad Naomh, anns an eaglais naoimh 
choitchionn, ann an co-chomunn nan naomh, ann am 
mailheanas peacaidh, ann an aiseirigh a' chuirp, agus anns 
a' bheatha mhaireannaich. Amen. 

ALTACH ROIMH BHIADH. 

A Dhè bheannuichte, thoir maitheanas dhuinn ann ar 
peacaibh ; bi rèidh ruinn, agus buin o na tiodhlacaibh so 
am malluchadh a ta a' leantuinn riu air son ar peacaidh ; 
agus naomhaich na sochaire so chum ar feum, agus deòn- 
aich dhuinn itheadh agus òl chum do ghlòir-sa, air sgàth 
losa Criosd. Amen. ALTACH AN DEICH BTDH. 
Bheireamaid buidheachas dhuit, O Dhè ghràsmhoir, 
air son Chriosd, agus gach beannachadh thug thu dhuinn 
leis : buidheachas duitse a bheathaich ar cuirp air an àm 
so. O Biodh an tiodlilac so 'na arlas air tiodhlacaibh is 
mò agus is fearr air an ulluchadh dhuinn ann an Criosd, 
agus deònuich dhuinn saoithreachadh air son a' bhìdh 
nach teirig, ach a mhaireas chum na beatha bhith-bhuain, 
tre Iosa Criosd. Amen. , 

Clo-bhuaUte agus ri'n Reic le I. & D. Collie. j 
%-W%-W%%%%% %%>%%%%